نمایش 1 - 1 از 1
در کتاب مسالک و ممالک در وصف سیمره آمده است که سیمره و سیروان میوه گرمسیری و سردسیری دارند و آب روان در خانه های ایشان میرود. وی فاصله دینور تا سیمره را پنج مرحله و از سیروان تا سیمره را یک روز راه ذکر کرده است.